Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy Policy

Privacy Policy

othonfriends.com is de website van Belcopets BV (hierna te noemen Belcopets). Ons bedrijfsadres (en tevens postadres) is Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem. Het BTW-nummer is BE0786737108.

Als u onze website www.othonfriends.com bezoekt, slaan wij uw persoonsgegevens op. 

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Welke persoonsgegevens wij van u opslaan, hoe wij daar mee omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze door ons verzamelde persoonsgegevens, is te lezen in deze Privacy Policy. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u verdere vragen hebt met betrekking tot deze Privacy Policy, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze Privacy Policy.

Persoonsgegevens

Via onze webwinkel www.othonfriends.com worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een natuurlijk persoon te achterhalen. Persoonsgegevens slaan wij op voor een correcte afhandeling van uw bestelling.

Belcopets BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Aanmaken van logbestanden

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u uelf niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelt ons systeem alleen gegevens van u als u via een affiliate link uit ons eigen partnerprogramma onze website bezoekt. De volgende gegevens worden dan verzameld in een database log tabel:

Deze database tabellen bevatten IP-adressen of andere gegevens die mogelijk kunnen toewijzen naar een gebruiker. Dit is mogelijk als de gegevens van bijvoorbeeld orders gekoppeld kunnen worden aan de log gegevens via een IP-adres.

Doel en rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

De opslag in logfiles wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Belcopets BV als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Duur van de opslag

De opslagduur van gegevens in onze database logtabel is zeven jaar. Na zeven jaar worden deze gegevens door ons verwijderd.

Mogelijkheid van verzet en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van gegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het functioneren van de website en daarmee een legitiem doel als genoemd in artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. U heeft dus niet het recht om bezwaar aan te tekenen.

Gebruik van onze online shop

Als u in onze online shop wilt bestellen is het voor het aangaan van een overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens, die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling, aan ons doorgeeft. Dit geldt ook voor het doorgeven van de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling bij betalingsdienstaanbieders zoals onze bank en, wanneer u op rekening koopt (B2B), aan kredietbureaus met het oog op kredietaanvragen.

Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van contracten worden afzonderlijk gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.

U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor latere aankopen. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de gegevens die u opgeeft, herroepelijk opgeslagen. Uw bestellingen worden automatisch opgeslagen onder uw klantaccount. Als u uw klantaccount wilt verwijderen, stuur ons dan een e-mail naar: [email protected]. Belcopets BV zal dan uw klantaccount permanent en volledig verwijderen, tenzij legitieme belangen van Belcopets BV of wettelijke opslagverplichtingen dit verhinderen.

Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten in ons portfolio of om u technische informatie per e-mail te sturen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na twee jaar zullen wij de verwerking echter beperken, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS technologie.

Doeleinden en de rechtsgrond waarop gegevens worden verwerkt

Belcopets BV verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uit de AVG, namelijk (1) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u / het afhandelen van de bestelling, hetzij (2) omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, hetzij (3) op basis van uw toestemming of (4) omdat dit noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting zoals het kunnen voldoen aan juridische, fiscale of accounting vereisten.

De persoonsgegevens die Belcopets BV in het kader van uitingen van Belcopets BV verwerkt worden uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Belcopets BV daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Belcopets BV stelt, waarbij Belcopets BV uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de beantwoording van de vraag.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over de betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten.

Verstrekken aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners die wij contacteren, bijvoorbeeld:

Daarnaast zijn er nog bedrijven die door middel van cookies over persoonsgegevens komen te beschikken, zoals bijvoorbeeld Google Analytics, Google Optimize, Facebook, Instagram, Pinterest, Hotjar. 

Wij zorgen ervoor dat er passende maatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten waar nodig (waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd).

Bewaartermijn van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Hieronder een overzicht welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen, met daarachter de bewaartermijn van deze gegevens.

Bewaren van persoonsgegevens  
Persoonsgegevens Bewaartermijn
Gegevens voor het aanmaken van een othonfriends account:
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IP adres
Zeven jaar, tenzij u binnen deze zeven jaar aanvraag doet tot verwijdering van uw gegevens. Na zeven jaar worden deze gegevens door Belcopets BV verwijderd.
Website log data
 • IP adres
Zeven jaar. Na zeven jaar worden deze gegevens door Belcopets BV verwijderd.
Product reviews
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • IP adres
Zeven jaar. Na zeven jaar worden deze gegevens door Belcopets BV verwijderd.
Order en facturatie gegevens
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Bedrijfsnaam
 • IP adres
Zeven jaar. Na zeven jaar worden deze gegevens door Belcopets BV verwijderd.
Nieuwsbrief inschrijving
 • E-mailadres
 • Taal
Indien ingevuld en/ of bestelling gedaan
 • Geslacht
 • Aanspreektitel
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Klantnummer
 • Laatste orderdatum
 • Laatste orderbedrag
 • Laatste orderitems
Zolang u ingeschreven bent op onze nieuwsbrief, blijven uw gegevens bewaard. Bij afmelding op onze nieuwsbrief worden deze gegevens ook bewaard, tenzij uw aanvraag doet tot verwijdering van uw gegevens. In dat geval worden uw gegevens verwijderd.
Klantenservice contact (e-mail, chat en contactformulier)
 • Voornaam
 • Achternaam (indien ingevuld)
 • E-mailadres
 • E-mail conversatie (bij e-mail contact)
 • Contactformulier conversatie (bij contact via contactformulier)
 • Chat conversatie (bij chat conversatie)
 • Ip adres (bij chat conversatie)
Deze persoonlijke gegevens worden door Mailblue bewaard. Mailblue is de software tool die wij gebruiken voor klantcontact. De persoonlijke gegevens bewaart Mailblue oneindig, tenzij u contact opneemt met Belcopets om deze gegevens te verwijderen. In dat geval zal Belcopets contact opnemen met Mailblue om persoonlijke gegevens te anonimiseren of te verwijderen.

Email adres

Wij bewaren uw e-mailadres enkel als u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Toestemming geven kan bijvoorbeeld bij het aanmaken van een Othonfriends account, het plaatsen van een bestelling, bij inschrijving op onze nieuwsbrief of bij contact opnemen via ons contactformulier.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden. Daarnaast kunt u met onze klantenservice per mail (gratis) of telefonisch contact opnemen om uw e-mail adres uit onze nieuwsbrief abonneelijst te halen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij bewaren ten minste het e-mail adres van nieuwsbrief abonnees. Naast uw e-mail adres kunnen wij bij nieuwsbriefabonnees het profiel aanvullen met additionele persoonlijke gegevens. Deze gegevens ontvangen wij van u als u bij ons een account aanmaakt of een bestelling plaatst (indien dit met hetzelfde e-mail adres is waarop u bent ingeschreven op de nieuwsbrief).

Maakt u bij ons een account aan met het e-mail adres waarop u bent ingeschreven op de nieuwsbrief, dan bewaren we de volgende gegevens (indien ingevuld):

Tenslotte kunnen we uw gegevens aanvullen indien u bij ons een bestelling plaatst met het e-mail adres waarop u bent ingeschreven op de nieuwsbrief. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Bovenstaande persoonlijke gegevens worden aan nieuwsbrief abonnees gekoppeld, totdat u het abonnement opzegt.

Profiling

De nieuwsbrief die wij versturen kan aan alle abonnees van de nieuwsbrief worden gericht en is voor iedereen gelijk. Daarnaast is het mogelijk dat wij een nieuwsbrief naar een 'deel' van alle nieuwsbriefabonnees sturen. In dat geval maken we gebruik van profilering: we creëren dan zogenaamde segmenten van groepen mensen die dezelfde kenmerken hebben. Deze segmenten worden onder andere gebaseerd op bestelhistorie en websitegedrag. Op basis van bestelhistorie kijken we naar het volgende:

In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat we aan de hand van iemands besteldatum kunnen inschatten wanneer het gekochte voer op is. Net voordat wij denken dat het voer op is, sturen we de klant een e-mail met de vraag of deze klant opnieuw hetzelfde voer wil bestellen.

Productreview e-mail

Als u een bestelling bij ons plaatst, wordt uw e-mail adres opgeslagen. Enkele dagen na uw bestelling ontvangt u op dit e-mail adres een e-mail van ons met daarin een uitnodiging een review te schrijven over uw gekochte product(en). Indien u deze productreview e-mails bij toekomstige bestellingen niet meer wenst te ontvangen, kunt u uzelf eenvoudig hierop afmelden door op de afmeldknop in deze e-mail te klikken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen deze productreview e-mails, door contact op te nemen met onze klantenservice. Dit kan door een mail te sturen naar [email protected] (gratis) of door te bellen naar (lokaal tarief).

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont algemene advertenties. Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde bedrijven geven wij uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies om de inhoud van onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Ook zien wij aan de hand van cookies of je onze website nogmaals bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat deze bedrijven met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Meer informatie over onze cookies leest u in ons cookie statement.

Persoonsgegevens van derde partijen

Van de volgende derde partijen ontvangen wij ook persoonlijke gegevens: Mollie.com. Wij ontvangen persoonlijke gegevens van deze partijen, als een gebruiker een product van Belcopets bestelt op één van deze websites. Via een API-link worden persoonlijke gegevens naar ons verzonden. De persoonlijke gegevens die wij van deze derde partijen ontvangen, bestaan uit:

Deze persoonlijke gegevens hebben wij nodig om bestellingen van deze partijen goed te kunnen verwerken.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Transmissies over het internet zijn echter nooit volledig te beveiligen of vrij van fouten. We nemen echter gepaste technische en organisatorische maatregelen, passend bij de risico’s op misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste publicatie, wijzigingen of vernietiging van persoonlijke gegevens en om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij dragen er ook zorg voor dat derde partijen en gelieerde ondernemingen die persoonlijke gegevens verwerken namens Belcopets BV adequate beveiliging in acht nemen en werken volgens de hiervoor geldende wet- en regelgeving.

Datalekken

Indien het onverhoopt voorkomt dat Belcopets BV per ongeluk of opzettelijk uw persoonsgegevens verliest of dat uw persoonsgegevens in handen komen van derden die daartoe niet bevoegd zijn, dan is er sprake van een datalek. De functionaris gegevensbescherming van Belcopets BV zal dit datalek binnen 72 uur vanaf het moment dat Belcopets BV het datalek heeft ontdekt digitaal melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens in België gemeld zal worden: wat de aard is van de inbreuk, welke instanties of personen kunnen worden geraadpleegd om meer informatie te verkrijgen over de inbreuk, welke maatregelen worden aanbevolen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken, wat de inbreuk mogelijk voor gevolgen heeft, welke maatregelen door Belcopets BV zijn genomen of voorstelt om deze gevolgen te verhelpen. Indien het lek een hoog risico betekent voor de persoon/personen in kwestie dan worden deze door Belcopets BV op de hoogte gesteld. Een datalek wordt door Belcopets BV intern ook gedocumenteerd in het ‘datalek register’ om er van te leren en maatregelen te kunnen treffen om een dergelijk datalek in de toekomst te kunnen voorkomen.

We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico's die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld binnen Belcopets BV Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Francis De Jode en is bereikbaar per e-mail op [email protected] en per telefoon op +32477033160

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onderaan deze privacy policy. U heeft de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw persoonsgegevens omgaan, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Versienummer: 1.0 - Laatst gewijzigd op 17-01-2023

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »